bg

Điều khoản sử dụng

1. Thoả thuận sử dụng này là điều kiện cần để bạn bạn truy cập và sử dụng trang web JobsGO.vn hoặc bất kỳ ứng dụng JobsGO trên điện thoại di động.

2. Bạn, với tư cách người truy cập website JobsGO.vn hoặc các ứng dụng JobsGO trên điện thoại di động cần chấp nhận rằng tất cả các tài nguyên bạn nhìn thấy hoặc đọc trên website hoặc ứng dụng JobsGO đều có bản quyền và chỉ được sử dụng theo đúng Điều khoản sử dụng quy định ở đây.

3. JobsGO không chịu trách nhiệm về các nội dung của các website hay ứng dụng có liên kết tới website JobsGO khi chúng tôi không sở hữu các site này.

4. JobsGO có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng tại bất cứ thời điểm nào bằng cách cập nhật nội dung này. Bạn bị ràng buộc bởi các nội dung này và do đó cần truy cập định kỳ website để xem xét Điều khoản sử dụng tại thời điểm hiện tại.

5. JobsGO và logo của JobsGO đã được đăng ký thương hiệu.

6. Khi truy cập vào website và các ứng dụng của JobsGO trên điện thoại di động, bạn nhận thức đầy đủ các điều cấm sau: